O průkazu PENB

Průkaz Standard PENB

Průkazy zpracované naší společností nesou známku kvality „STANDARD PENB“.

Energetický průkaz musí být dle zákona zpracován vždy objektivně, pravdivě a úplně, tzn. na základě fyzické návštěvy objektu a vyměření nemovitosti. Kromě stavební a technické kontroly je nutná rovněž kontrola stáří a stavu zdroje tepla a ohřevu teplé vody, osvětlení, případně dalších technických zařízení v budově, jako je např. chlazení, větrání apod. Tyto informace nelze zjistit jiným způsobem než návštěvou objektu.

Průkazy, které jsou tvořeny bez návštěvy objektu pouze na základě zaslaných fotografií nebo projektové dokumentace, která je často neúplná nebo neaktuální, často neodpovídají skutečnému stavu nemovitosti, jsou neplatné a před případnou kontrolou ze strany Státní energetické inspekce neobstojí.

Desatero průkazu STANDARD PENB

 1. Firma má dostatečný počet techniků a je proto schopna zajistit zákazníkovi náležitý komfort.
 2. Každý technik je proškolený odborník s několikaletou praxí.
 3. Každou budovu navštíví technik i v případě, že majitel vlastní projektovou dokumentaci (povinnost vyplývající z vyhlášky 78/2013 Sb.).
 4. Technici nemovitost vyměřují, kontrolují, příp. poskytují konzultaci.
 5. Firma disponuje auditory s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu.
 6. Firma je schopna dodat PENB i ve větším počtu maximálně do 10 pracovních dnů.
 7. Firma je schopna zákazníkovi na přání vyhotovit PENB dříve, než je běžná doba.
 8. Cena vždy odpovídá kvalitě a náročnosti práce.
 9. Firma je schopná okamžitě zákazníkovi sdělit, v jaké fázi zpracování se jeho energetický průkaz právě nachází.
 10. Firma prohlašuje, že každé pochybení a porušení zákona v tvorbě PENB předá příslušným orgánům.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy je vysvědčením energetické hospodárnosti budovy. Zařazení budovy do příslušné energetické třídy napovídá budoucímu uživateli nemovitosti, kolik ho budou stát náklady za energie a zda bude muset do budoucna počítat s nutnou rekonstrukcí. Motivem zavedení energetických průkazů nebyla šikana občanů, ale ochrana spotřebitele, snaha snížit výdaje za energie a zvýšit počet úsporných budov v souladu s celkovou energetickou politikou České republiky.

Průkaz energetické náročnosti budovy je zapotřebí zejména při prodeji a pronájmu domu nebo bytu a v dalších zákonem stanovených případech. Zjistěte, kdy je energetický průkaz potřeba a objednejte si jeho vyhotovení.

Součásti průkazu

Energetický průkaz je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy. Jeho výsledkem je zařazení do jedné ze 7 energetických tříd, což probíhá na základě předchozí analýzy a nezbytných výpočtů. Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.

Protokol

Protokol PENB obsahuje především základní informace o hodnocené budově, účel zpracování průkazu, informace o stavebních prvcích, konstrukcích a technických systémech, příp. doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy.

Grafické znázornění

Grafické znázornění PENB obsahuje zařazení budovy do klasifikačních tříd energetické náročnosti. Třída „A“ (mimořádně úsporná) je nejlepší hodnocení, „G“ (mimořádně nehospodárná) naopak nejhorší.

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

 • celková primární energie za rok
 • neobnovitelná primární energie za rok
 • celková dodaná energie za rok
 • dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok
 • průměrný součinitel prostupu tepla
 • součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici
 • účinnost technických systémů

PLATNOST PRŮKAZU

Energetický průkaz platí 10 let od data jeho vystavení nebo do provedení větší změny budovy nebo do změny zdroje vytápění. V případě, že si nejste jistí platností Vašeho průkazu, nás neváhejte kontaktovat.

POVINNOST PENB

Povinnost PENB vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz je povinný při výstavbě nových budov, při větší změně dokončených budov, při prodeji a pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části.

Výstavba nové budovy, renovace stávající budovy

Energetický průkaz se dokládá k žádosti o stavební povolení při výstavbě nové budovy nebo při rozsáhlejší rekonstrukci stávající budovy (více než 25 % obálky), při které je vyžadováno stavební povolení. Tato povinnost platí od roku 2009.

Prodej a pronájem celé budovy, prodej části budovy

Od roku 2013 je třeba opatřit energetickým průkazem všechny objekty, které jsou nabízeny k prodeji či pronájmu. Energetická třída musí být uvedena již v inzerátu. Zájemci o koupi/pronájem musí být průkaz předložen a předán nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy.

Budovy užívané orgánem veřejné moci

Průkaz energetické náročnosti budovy musí mít zpracované všechny budovy užívané orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 (od roku 2013), resp. 250 m2 (od roku 2015). Samozřejmostí je PENB rovněž v případě prodeje a pronájmu. U budov užívaných orgánem veřejné moci je navíc vyžadováno umístění grafického znázornění průkazu (energetické třídy) na budově. Na jiné objekty se tato povinnost nevztahuje.

Pronájem části budovy

Od roku 2016 platí povinnost zpracování PENB také pro pronájem ucelené části budovy (byt, kancelář). Energetický průkaz se v takovém případě zpracovává vždy na celou budovu, platí však pro všechny její ucelené části (byty, kanceláře).

Kotlíková dotace

V roce 2016 byla spuštěna 1. výzva tzv. kotlíkové dotace, která je určena pro rodinné domy. Dotace ve výši až 85 % je poskytována na výměnu starého kotle na tuhá paliva za jiný zdroj vytápění. I zde je energetický průkaz jedním z nezbytných podkladů.

VÝJIMKY, KDY NENÍ NUTNÝ PENB

 • budovy s energeticky vztažnou plochou pod 50 m2

 • kulturní památky a budovy v památkové rezervaci

 • budovy užívané pro náboženské účely

 • stavby pro rodinnou rekreaci, které nejsou užívány k trvalému bydlení

 • průmyslové a zemědělské stavby se spotřebou energie nižší než 700 GJ

 • při prodeji či pronájmu budovy postavené před 1. 1. 1947, u které zároveň neproběhla od tohoto data žádná větší změna.

Objednat PENB

Další stránka

PENB - Průkaz Energetické Náročnosti Budovy